Budownictwo

Budownictwo

BezpieczeństwoW¯¯budownictwie

娜placach budowy pojazdyciężarowe我ruchome MASZYNY BUDOWLANEczęstopracująW¯¯酒店邻近robotników我innych MASZYN。Bezpieczeństwo马fundamentalne znaczenie,jednak kierowcy我operatorzy玛雅częstoograniczonąwidocznośćžpowodu martwych strefdookołapojazdów我MASZYN,共同oznacza ryzyko kolizji。Robotnicy呐budowie MOGA TEZstosowaćochronęuszu,共同utrudniausłyszeniezbliżającychSIE MASZYN。为了jeszcze bardziejzwiększazagrożenie。做70%wypadkówdochodzi podczas ruszania MASZYN我ruchu przy niskiejprędkości。Powodem笑话słabawidoczność。

SEKTOR budowlany Stoi旅馆równieżprzed wyzwaniamižzakresubezpieczeństwapojazdów呐drogach publicznych。Widocznośćžkabiny kierowcy开玩笑częstoograniczona przez liczne martwe strefyžtyłu,Z prawej strony I Z przodu pojazdu。

汉纬尔wypadkówžudziałemszczególnienarażonychużytkownikówdróg,zwłaszczarowerzystów,开玩笑spowodowanych ograniczeniemwidocznościprzezmartwąstrefęžprawej strony pojazdu。Zapobieganie takim wypadkom马kapitalne znaczenie DLAdziałalności我reputacji FIRMY。

Pojazdyciężarowe我ruchome MASZYNY BUDOWLANEpracująW¯¯różnychwarunkach,wymagająwięcróżnychurządzeńzapewniającychbezpieczeństwopracy。Urządzenia旅spełniają纬尔różnychwymogówprawnych我BHP,międzyinnymi standardyokreśloneW¯¯CLOCS我FORS。Pomagają一个wyeliminowaćmartwe strefy,zapobiegaćkosztownym uszkodzeniompojazdów我合作najważniejsze - chroniążycie。

Jakie导航产品SA英里potrzebne?

Rozwiązania旅W¯¯zakresiebezpieczeństwaSA odpowiednie DLAwiększościpojazdów我MASZYNużytkowych。
奥比pomóc托比W¯¯wyborze,opracowaliśmyszereginformatorówopisującychurządzeniabezpieczeństwazalecane przez NAS做najczęstszychzastosowań。

Wybierzurządzenia旅zalecane DLAposzczególnychtypówpojazdów

ZagrożeniaW¯¯budownictwie

ZagrożeniaW¯¯budownictwie到m.in:

 • Kolizje呐drogach I W tereniežpowodu martwych strefžtyłu,przodu I Z BOKU pojazdu。
 • Potrącenierobotników呐placu budowy przez pojazdy我ruchome MASZYNY
 • OsłonauszurobotnikówograniczającasłyszalnośćzbliżającychSIEpojazdów我przestarzałedźwiękowesygnalizatory cofania
 • Ignorowanieprzestarzałychdźwiękowychsygnalizatorówcofania przezrobotników呐placu budowy
 • Skargi呐dokuczliwehałasy

JAK旅możepomóc

Przez zainwestowanieW¯¯urządzeniazabezpieczające旅zwiększyszbezpieczeństwopracowników我innychosób。Korzyści:

 • Pełnawidocznośćumożliwiającabardziejbezpieczną我wydajnąPRACE
 • Ograniczenie liczbywypadków呐drogach I W terenie
 • Mniejprzestojówpojazdówspowodowanych wypadkami

Poradnikibranżowe - 史密斯父子wprowadza PRODUKT旅电子做specyfi伟德软件官方网站kacji DLAcałejfloty

操作kamieniołomu我przewoźnik史密斯父子wprowadził系统KAMERBackeye®360ultradźwiękoweczujnikizbliżenioweSidescan®一世samochodowe rejestratory cyfroweFIRMY旅JAKOczęśćswojej standardowej specyfikacji DLA wszystkich nowychpojazdów。

Zaniepokojonyprzeciążenieminformacyjnymkierowców我podbudowany wprowadzeniem我akceptacjąprzezbranżęspecyfikacji takich JAK CLOCS我FORS,kierownik transportu FIRMY史密斯父子 - 保罗针 - wyjaśnia:“Jesteśmybardzo zaangażowaniW¯¯poprawębezpieczeństwaszczególnienarażonychużytkownikówdróg我POwypróbowaniuróżnychsystemówKAMER samochodowychbyliśmypierwszym operatorem wywrotek,któryzainstalował系统Backeye®360“。

OD momentu zainstalowania tychsystemóww ^史密斯父子odnotowanokorzyściDLAkierowców,Wszczególnościdotyczącezmniejszeniaprzeciążeniainformacyjnego。保罗针wnioskuje:“PRODUKT FIRMY旅wywarł呐MNIE ogromnewrażenie,Wszczególności系统Backeye®360。Kierowcy natychmiast docenili zalety,jakie niesie泽荞麦面月żliwośćpełnejobserwacji przestrzeniwokółpojazdu。十大系统实达SIE terazczęściąnaszej standardowej specyfikacji DLA wszystkich nowychpojazdów。”

RozwiązaniaW¯¯zakresiebezpieczeństwaDLA budownictwa

 • Backeye®360开玩笑inteligentnym systemem 4- kamerowymeliminującymmartwe strefy我ułatwiającymmanewrowanie przy niskichprędkościach,zapewniająckierowcy pojazdupełnąwidoczność360°呐jednym monitorze。
 • 系统KAMER monitoringupomagaW¯¯wyeliminowaniu martwych stref我zapobieganiu wypadkom。Kameryeliminująmartwe strefyžtyłu,Z BOKU I Z przodu,一个takżeumożliwiająpodglądwewnątrzpojazdu。SłużąTEZ做nadzorowania pracy pojazdu。Obrazyžkilku KAMERmożnaoglądać呐jednym monitorzeW¯¯kabinie kierowcy,NP。做sprawdzeniagłębokościustawienia nagarniacza。
 • 雷达做wykrywaniaprzeszkódinformujekierowcęøodległościmiędzymaszyną一个przeszkodami ruchomymi LUB nieruchomymi,emitując瓦特kabiniesygnałydźwiękowe我wizualneöróżnejintensywności。雷达Backsense®działaskutecznieW¯¯trudnych warunkach我przy ograniczonejwidoczności。ZakresdziałaniaTEGO indywidualnie programowalnego systemu wynosi做30米długości我10米szerokości。
 • Sygnalizatory cofania我ostrzegawcze到ważneurządzenieemitującedźwiękowesygnałyostrzegającepieszych我pracownikówprzedmanewrującympojazdem。Dziękiumożliwiającemunatychmiastowąlokalizacjędźwiękowikierunkowemu BBS-TEK®开玩笑dzisiaj呐rynku najbardziej niezawodnym,一个jednocześnienajcichszymurządzeniem。Wśróddostępnychopcji玛米inteligentneurządzeniaostrzegawcze,dostosowującegłośność做poziomu哈腊苏otoczenia orazurządzeniamówiące。旅posiada专利呐urządzeniaBBS-TEK®。
 • Ultradźwiękowywykrywaczprzeszkód系统2,3 LUB 4czujnikówinformujekierowcęöodległościmiędzypojazdem一个przeszkodami ruchomymi LUB nieruchomymi。Zwiększabezpieczeństwopodczas manewrowania przymałychprędkościachCZY cofaniu,一个takżeeliminuje martwe strafyŽprawej strony I Z przodu pojazdu,sygnalizującobecnośćpieszych我rowerzystów,którzy莫高BYC niewidoczni。
 • Mobilny rejestrator cyfrowyJednoczesny了ZAPIžMAKS。8 KAMER zamontowanych呐pojeździemożeW¯¯razie wypadkustanowićniepodważalnydowód。娜zabezpieczonym kluczem dysku twardymmożnaprzechowywać做1164 godzin zapisu,łatwodostępnychZApośrednictwemPC LUBprzesyłanychprzez SIEC 3G LUBspecjalnąSIEC无线网络连接。

Opisywany PRODUKT

Backeye®360

Backeye®360开玩笑inteligentnym systemem monitoringu kamerowegoułatwiającymkierowcy manewrowanie przy niskiejprędkości,zapewniając亩pełnąwidocznośćdookołapojazdu瓦特czasie rzeczywistym。Korzyściž迪高urządzeniawychodzą波萨ograniczanie ryzyka kolizjižosobami LUB przedmiotami。Pełnawidocznośćotoczenia pomaga kierowcy podczas manewrowania przy niskiejprędkości,minimalizującryzykouszkodzeń - kierowcadużegopojazdumożeterazzobaczyć我ominąćprzeszkodyznajdująceSIE呐ziemi。

 • Eliminuje martwe strefy,zwiększającbezpieczeństwo
 • Pełnawidocznośćotoczenia呐jednym monitorze
 • Ograniczazagrożeniezderzeniažosobami我przedmiotami